A 123 year-old Passion for Glass

1896 was the year Karl Benz introduced the worlds first horse-free automated carriage, Wilhelm C. Röntgen published his discoveries of the ”X-rays” and the opera La Boheme had it’s grand opening.

1896 was also the year Johan Nielsen Bech started his glazier-shop in Odense.

123 years later, it’s still a family-run company, and managed by third and forth generation of Bechs. It has since grown, and moved further up north to Randers. But the tradition of high-quality glazier work is still a part of the company’s fundamental DNA.

En 123-årig kærlighed til glas

1896 var året hvor Karl Benz introducerede verdens første automobil, Wilhelm C. Röntgen offentliggjorde sine opdagelser omkring røntgenstrålerne – og opera’en La Boheme havde premiere.

Det var også året hvor Johan Nielsen Bech startede en glarmester-forretning i Odense.

123 år senere, er virksomheden stadig i familiens hænder – og drevet både af tredje og fjerde generation Bech’ere. Den er ganske vist blevet større og flyttet til Randers. Men dengang som nu, står JN Bech for glasarbejde af allerhøjeste kvalitet.

A visit to JN Bechs showroom, is a travel in time. From beautiful delicate 1900-century glass-mosaics to top modern, streamlined, minimalistic glass decor. JN Bech is up-front with the newest trends in mirrors and glass materials.

The company specializes in mirrors with and without backlighting, mirror lighting, glass doors, and glass- and panework for houses, offices and other buildings. What characterizes JN Bechs products, is the high standard in the quality of the glass, the design and the grinding.

Et besøg i JN-Bechs showroom er en rejse i tiden. Fra sirlige smukke 1900-tals glasmosaikker til topmoderne, strømlinede, minimalistisk indretnings-elegance. JN Bech har fingeren på pulsen og følger de nyeste trends indenfor glasmaterialer og spejle.

Virksomheden specialiserer sig på spejle og lysspejle, lamper til spejle glasopslagstavler, glasdøre og glasvægge til huse, kontorer og andre bygninger. Det som kendetegner JN Bechs produkter er deres høje standard både i glaskvaliteten, samt i design og slibning.

Handle with care!

When dealing with products made of glass, it goes without saying that the packaging is very important.

Every product has unique measurements, and no two packagings are the same. On top of this, each packaging has to fit the products snugly. This is challenging.

Until recently, each package was done manually using wooden frames and cardboard. A time-consuming process.

The need for a better solution

When packing became a serious bottleneck, JN Bech needed a solution.

The result was a Zünd G3 XL3200 cutter. The cutter’s job is to cut cardboard boxes for packaging. This is done with a very high level of efficiency with up to 90% utilization of each board. A considerable improvement from earlier, and a benefit for the company’s profit and the environment.

Said with their own words: ”Profitable beyond comparison”

It’s not only cost reduction on materials that are benficial. The workers in the packaging department experience better work-conditions, and are relieved from heavy lifts.

Handle with care!

Når man har at gøre med glasprodukter, er det indforstået at pakningen er særdeles vigtig.

Da deres produkter er specialfremstillet efter mål, er der sjældent to emballager som er helt ens. Det giver store udfordringer i pakningen, da denne skal passe præcis til produkterne.

Derfor har man tidligere benyttet trærammer med pap. En proces, som både var tids- og ressourcekrævende.

Behov for en bedre løsning

Da pakning blev for stor en flaskehals, måtte JN Bech finde en bedre løsning.

Det blev en G3 XL3200 skæremaskine.

Skæremaskinens opgave er at skære pap ud til emballager. Det gør den med en høj effektivitet og en udnyttelsen af hvert ark er helt op på 90%. En betydelig forbedring fra tidligere – og noget som er til gavn både for miljø og økonomi.

Den er med deres egne ord; ”Rentabel uden sammenligning”

Det er ikke kun på materiale at der er store fordele. Pakkepersonalet har fået et betydeligt bedre arbejdsmiljø og er fri for tunge løft.

The bottelneck is gone!

It is now possible to plan the packaging much better. When the number of orders are published, the measurement of each order is loaded into the software-application ”Impact Designer”. The files are then sent to Prepare-it!, that nests the packages for maximal usage of the material. After this, they are ready to be cut. The operator starts before the packaging department opens, so the boxes are folded and ready for packaging.

Why boxes for mirrors and panes?

”For us, packaging goes beyond just practical. It must reflect the quality that our customers expect of our products” Camilla Bech, forth generation manager explains. ”A box is so much more substantiel and nice to the feel than wooden frames. Also, many of our mirrors have backlighting attached, that requires more space in the package.”

Flaskehalsen er væk

Det er nu muligt at planlægge produktionen langt mere effektivt. Når ordre-antallet kendes bliver de forskellige mål på ordrene tastet ind i emballageprogrammet ”Impact Designer” – som sender filerne til Prepare-it, der nester kasserne for optimal materialeudnyttelse, hvorefter de er klar til skæring. Operatøren starter inden pakkeriet går i gang, så kasserne kan stå foldet og klar til pakning.

Hvorfor kasser til spejle og glasplader?

”For os er det vigtigt, at vores varer leveres i en emballage som ikke kun er praktisk, men også afspejler den kvalitet, som kunden forventer af vores produkter.” Svarer Camilla Bech, som er fjerde generations leder i virksomheden. ”En kasse virker langt mere substantiel end trærammer. Og så har mange af vores spejle også lyskasser bagpå, som kræver lidt ekstra plads i emballagen”.

Network and good recommendations led to Zünd

”We have been working with specialized engineers to create the optimal setup for packaging. A part of the solution, however, came from a completely different front. Our existing packaging supplier STOK Emballage recommended a company in Odder, who specializes in digital cutting tables and solutions – Zünd Skandinavien”. Camilla tells.

An advantage with a local showroom

For JN Bech, it was naturally important to experience the speed and capacity of the XL-3200 Cutter. ”Vi were happy to be able to visit their showroom, and see the cutter handle our specific applications. We felt confident and well taken care of throughout the whole process, and for us, it is a big bonus that we can buy from a Danish company. We have other machines in our company that are bought abroad. And even though everyone speaks English, we feel that things sometimes are lost in communication.

What about service and maintenance?

”We haven’t been needing maintenance so far. The cutter works flawlessly. When one day an issue occurs, we know that the help is very near”.

”We feel in very good hands with Zünd Skandinavien”.

Netværk og gode anbefalinger førte til Zünd

”Vi samarbejdede med ingeniører omkring vores udfordringer med pakningen, og en del af løsningen skulle vise sig at komme fra en uventet kant – nemlig fra vores eksisterende emballage-leverandør STOK Emballage” fortæller Camilla ”De anbefalede et firma i Odder, som var specialiseret i skæremaskiner – Zünd Skandinavien”.

En fordel med et lokalt showroom.

En XL-3200 skæremaskine er en betydelig investering, så naturligvis ville JN Bech gerne have et fuldent indtryk af hvad skæremaskinen kunne præstere. ”Vi synes det var en rigtig god oplevelse at komme i deres showroom og opleve maskinen skære vores emballager” fortæller Camilla. ”Vi følte os meget trygge i processen, og for os er det et kæmpe plus at vi kan købe fra en dansk afdeling. Vi har andre maskiner – bl.a. fra Italien – og selv om de taler engelsk, så går der noget tabt i kommunikationen.”

Hvad med service på maskinen?

”Det har vi slet ikke haft brug for. Skæremaskinen kører bare. Men vi ved godt, at det en dag kommer – og til den tid ved vi at hjælpen er meget nær.”

”Vi føler os i meget gode hænder med Zünd Skandinavien”

VISIT JN BECH HERE