A unique IoT-concept for play and learning…

In Aalborg, Denmark, Danish Brain Games A/S has developed a very unique and colorful product.

DollsWalls is a dollhouse concept that encourages creative play and learning for children. With DollsWalls, they can build dollhouses complete with walls, furniture, and figurines. They can customize the houses to fit with their own dolls, or play with the dolls that are included in the packs. This concept is unique on the market.

The elements are cut from 2 mm cardboard sheets and assembled with plastic feet. It’s a very flexible system, that can be changed, expanded and combined indefinitely.

What makes the system unique is the IoT (Internet of Things) approach, where the physical products interact with a digital app.

A Zünd S3 L-1200 cutter does all the cutting for production and plays an important role in the development of new ideas and products.

Et unikt IoT-koncept med leg og læring for øje…

I Aalborg ligger Danish Brain Games A/S, som har udviklet et helt specielt og farverigt produkt.

DollsWalls er et dukkehus-koncept som åbner op for børns kreative lege- og læringsmuligheder. Med DollsWalls kan de bygge og udbygge deres egne dukkehus med vægge, møbler og figurer. Konceptet er unikt for markedet, og er beregnet til at kunne bruges med de dukker som børnene har i forvejen – eller med DollsWalls egne figurer.

Figurerne er skåret ud i 2 mm pap, og sat sammen med plastikfødder. Systemet er fleksibelt og kan ændres og udbygges i det uendelige. Hele systemet er bygget op på en IoT (Internet of Things) tankegang, hvor det fysiske produkt interagerer med en digital app.

En Zünd S3 L-1200 skæremaskine står for skæring af væggene, og sikrer at der aldrig er langt fra idé til produkt.

In addition to the physical figures and walls is an App. With the app, the children can use AR (Augmented Reality) with their smartphone or tablet to watch the characters come to life, get to know them, and experience fun interactions. The app can be adapted to seasonal changes, and the stories and interactions renewed regularly. The app serves as a building manual as well as an inspiration for what to build with the walls.

Til de fysiske figurer og vægge hører også en App. Her kan børnene ved hjælp af AR (Augmented Reality) bruge deres mobil eller tablet til at se figurerne komme til live, høre dem fortælle om sig selv og få sjove overraskelser. Den kan tilpasses sæsoner og fornyes løbende, så der er nye historier og visninger at finde. Det er også her børnene kan finde byggevejledning og inspiration til hvad man kan bygge med væggene.

The process from idea to product

The inspiration for DollsWalls came to Anders Buus Jensen years ago, when he watched his little daughter play with her dolls.

”I noticed that she built the walls of her dollhouse with VHS tapes. When I mentioned it to my wife, she told me that she had done the same as a child – only with books. This was when the idea for DollsWalls was born! ”

…….

Important with soft, rounded edges for small children’s fingers

The first versions of DollsWalls were created around 2006 and were at the time die-cut. This presented both challenges and limitations. Some of the geometries were so delicate that they could not be cut out in the ordinary production, but needed several re-runs. The space on the cardboard could not be utilized optimally, and for each new figure, it was necessary with a die-cut tool.

But perhaps the greatest disadvantage with die-cutting were the sharp edges on the one side of the cardboard. It required even more finishing to make them rounded and soft for small children’s hands and fingers.

Processen fra idé til produkt

Inspirationen til DollsWalls fandt Anders Buus Jensen år tilbage, da han iagttog sin lille datter lege med sine dukker.

”Jeg lagde mærke til at hun byggede vægge til dukkehuse ud af VHS bånd. Da jeg nævnte det for min kone fortalte hun, at hun selv havde gjort det samme som barn – blot med bøger. Hermed blev idéen til Dolls Walls født!”

…….

Vigtigt med bløde kanter til små børnefingre

De første versioner af blev skabt omkring 2006, og blev på daværende tidspunkt stanset ud. Det gav både udfordringer og begrænsninger. Der var geometrier som ganske enkelt ikke kunne udføres ved almindelig stanseproduktion, da de var for snørklede eller fine. Pappet kunne ikke udnyttes optimalt, og for hver figur som skulle udstanses, var det nødvendigt at investere i et stanseværktøj.

Det som dog var til stor gene med udstansningerne, var de skarpe kanter på den ene side af udstansningen, som krævede en del efterbearbejdning for at de blev berøringsvenlige for små børnehænder og fingre.

  • The DollsWalls elements and figures are cut out on 2 mm cardboard-sheets with two-side print.

  • The sheets are cut on a Zünd S3 L-1200 (1800 x 1200 mm cutting area) with an electric oscillating knife (EOT)

  • The sheets are registered with an integrated camera (ICC) for precise cutting.

  • DollsWalls elementerne er skåret ud i 2 mm pap-ark med print på begge sider.

  • Arkene skæres på en Zünd S3 L-1200 (1800 x 1200 mm skæreareal) med en elektrisk oscillerende kniv (EOT)

  • Arkene registreres med et integreret kamera (ICC) for præcis udskæring.

The Zünd cutter ensures good cutting quality and saves material

To ensure soft, round edges on both sides, the sheets are cut on both front- and backside. For a good result, the cut must be completely accurate.

The position makes are printed on the front side only, so to make sure the machine knows the accurate position of the marks, they are cut out in the first cut. In this way, the cutter will know where they are when cutting the backside.

With the cutter, it is possible to produce DollsWalls in smaller series than if they were mass-produced. It also helps optimize material usage, as the cut-elements can be placed closer to each other, than if they were to be punched out.

Once a sheet is cut out, there is not much left of it. This is good for both the economy and the environment. The versatility of the cutter also helps when developing new designs and ideas – right down to the finest detail.

Zünd skæremaskinen sparer materiale og sikrer en god kvalitet

For at få bløde kanter og den bedste skærekvalitet på begge sider, bliver arkene skåret både fra forsiden og bagsiden. Det er derfor meget vigtigt at skæringen er præcis.

Da der kun er trykt positionsmærker på forsiden, bliver mærkerne fra forsiden af arket skåret ud ved første skæring. Hermed ved skæremaskinen præcis hvor den skal skære fra bagsiden.

Ved at have en skæremaskine til at skære ark, er det muligt at lave mindre serier end hvis de skulle masseproduceres. Det hjælper også på at spare på materialerne, da skærelinjerne kan lægges i samme spor i stedet for med afstand, som når de skal standses.

Når først et ark er skåret ud, er der ikke meget papir tilbage. Det er en stor fordel for både økonomien og for miljøet. Skæremaskinen har også givet større frihed til at produktudvikle helt ned i detaljerne.

The Creative Duo

Behind the creation of the DollsWalls universe is Anders Buus Jensen and Art Director Francisco Mendes. Graphic design and illustrations have been created by multi-artist Francisco, who has also made sound effects and music for the DollsWalls app.

The creative couple is currently working on a card game for people with dementia. The purpose with the game is to activate memory and create a dialogue using personal photos.

Den kreative duo

Anders Buus Jensen og Art Director Francisco Mendes står bag skabelsen af DollsWalls universet, Illustrationerne og designet er lavet af Francisco, der som multikunstner også har skabt musik og lyd og musik til app’en.

Det kreative par er på trapperne med et brik-spil til personer med demens. Tanken bag spillet er ved hjælp af personlige billeder at aktivere hukommelsen og skabe dialog med demensramte borgere.

Why a Zünd Cutter?

Already in the first stages of the production, Anders was aware that he had to find a better way of producing the elements than by die-cut.

Milling and laser cutting technologies were tested, but here also new unwanted problems arose. One day Anders accidentally stumbled upon a YouTube clip where some items were cut with an oscillating knife. Anders immediately realized that this could be the solution.

Next step was finding a supplier, and this lead them to Zünd Skandinavien. Although there were cheaper alternatives abroad, quality, precision, local support and fast service weighed heavier for them.

Anders and Francisco visited Zünd a number of times, and had their first test-production made on a Zünd cutter. They were so satisfied with the experience and outcome, that they decided to invest in one.

The Zünd S3 L-1200 was installed in 2020 and works impeccably.

Hvorfor en Zünd Skæremaskine?

Tidligt i forløbet af produktionen, var Anders godt klar over at der skulle findes en bedre måde at producere figurerne og væggene end ved stanseteknikken.

Fræsning og laserskæring blev også afprøvet, men her dukkede der nye uønskede problemer op. Da Anders en dag tilfældigt falder over et YouTube klip, hvor der bliver skåret med oscillerende kniv, ser han straks at dette kunne være løsningen.

Herefter finder de frem til Zünd Skandinavien i Odder. Selvom der var billigere alternativer i udlandet – så vejede det tungere med den høje kvalitet, præcisionen, den lokale support og hurtige service.

Anders og Francisco var på adskillige demo-besøg hos Zünd, og fik lavet deres første testproduktion på en Zünd maskine. Det var et godt forløb som overbeviste dem om at en Zünd maskine var vejen frem.

Zünd S3 L-1200 skæremaskinen blev installeret i 2020, og har fungeret upåklageligt.

Visit DollsWalls here…