Søren Lund Furniture aims to cut production time by half with a Zünd cutter

Søren Lund Møbler vil halvere produktionstiden for møbler med en Zünd skæremaskine

Since 1963, Søren Lund Furniture has been known for proud traditions of quality craftsmanship, flexibility, and the finest materials – presented in both new and classic designs. Not much has changed in the furniture factory since the 60s. The focal point is still solid craftsmanship, created by local professionals.

Søren Lund Furniture is located east of Randers in Denmark. Their primary market is Denmark, but they also sell to Norway, Sweden, the Netherlands, Germany, England, Australia, and the USA.

Søren Lund Furniture produces couches and armchairs, where the couches make up the majority of the production. All couches are made to order and there are many models to choose from. Customers can influence on size, pattern, color, and design details. Each furniture is hand-produced in the factory in Randers.

Søren Lund Møbler har siden 1963 været kendt for stolte traditioner for kvalitetshåndværk, fleksibilitet og gode råmaterialer – præsenteret i nyt og klassisk design. Ikke meget har ændret sig i møbelværkstedet siden 60’erne. Omdrejningspunktet er stadig det gedigne håndværk, skabt af lokale fagfolk.

Søren Lund Møbler holder til øst for Randers. De har deres primære marked i Danmark, men sælger også til Norge, Sverige, Holland, Tyskland, England, Australien og USA.

Søren Lund Møbler producerer sofaer og lænestole, hvor sofaerne udgør størsteparten af produktionen. Alle sofaer bliver lavet efter bestilling, og der er mange modeller at vælge mellem. Kunder kan få indflydelse på størrelse, mønster, farve og designdetaljer, og hver sofa bliver håndproduceret på fabrikken i Randers.

A new Zünd cutter in the factory

When you enter the production, first thing you meet is their new large Zünd G3 2XL-3200 cutter with an extension table, camera system, and a Cradle Feeder for fabric rolls.

The extension table allows the operator to pick the cut-out textile parts while the machine is cutting the next sequence. The large cutting area of 2740 x 3200 mm gives space for big leather hides.

The motor-driven Cradle Feeder with edge control ensures smooth and even unwinding of textiles onto the cutting table.

Ny Zünd skæremaskine på fabrikken

Når man træder ind i produktionen, møder man som det første deres nye store Zünd G3 2XL-3200 skæremaskine med et forlængerbord, kamerasystem og en Cradle Feeder til stofruller.

Forlængerbordet giver operatøren mulighed for at plukke de udskårne tekstilemner mens maskinen skærer den næste bordfuld, og det store skæreareal på 2740 x 3200 mm gør at de store læderhuder kan være på bordet.

Den motoriserede Cradle Feeder med kantstyring sikrer jævn og lige afvikling af tekstil ind på skærebordet.

High expectations for the cutter

Better utilization of materials, reduction of the production time by half, and physical relief of employees. These were the expectations for the cutter when they bought it – and they are well on their way to being fulfilled. With the savings on manual labor and materials, the cutter will pay itself home in a matter of years, and with a lifespan of 15+ years, the purchase is very profitable for Søren Lund Furniture.

Previously, workers could manually cut up to three couches in one day. This will be significantly increased with the new Zünd cutter.

Using camera technology and MindCUT software from Zünd, the leather hides are photographed and the pre-marked defects are automatically detected. The operator then selects the model to be cut, and in a matter of seconds, MindCUT has calculated how to nest the parts most efficiently on the hide. The operator is also able to nest parts from multiple models on the same leather hide.

This optimizes the utilization of the leather hides by 10-20%. With many hundreds of hides to be cut on an annual basis, the savings become significant.

It has also made a difference in terms of relieving employees from physical overload.

The conveyor function of the extension table pulls the heavy leather hide up on the table, and the employees avoid lifts and stressful working positions.

Høje forventninger til skæremaskinen

Bedre udnyttelse af materialer, halvering af produktionstiden og aflastning af medarbejderne. Det var forventningerne til skæremaskinen da de købte den – og de er godt på vej til at blive indfriet. Med besparelserne på manuelt arbejde og materialer kan skæremaskinen regnes hjem i løbet af få år, og med en levetid på 15+ år, er det en meget rentabel vej at gå.

Tidligere kunne man nå at klippe op til tre sofaer manuelt på en dag, hvilket kan øges markant med den nye Zünd skæremaskine.

Ved hjælp af kamerateknologi og MindCUT software bliver læderhuderne affotograferet, og de opmærkninger af fejl der er lavet på dem, detekteres automatisk. Operatøren vælger herefter den model som skal skæres, og i løbet af sekunder har MindCUT beregnet hvordan delene skal nestes. Man er også i stand til at administrere at neste flere modeller på samme huder.

Dermed optimeres udnyttelsen af huderne med 10-20%. Med mange hundrede huder som skal skæres på årlig basis bliver det til en betydelig besparelse.

Også i forhold til aflastning af medarbejderne har den gjort en forskel.

Forlængerbordets conveyorfunktion trækker de store huder op på bordet, og medarbejderne bliver skånet for løft og belastende arbejdsstillinger.

Defects in the skin are marked and the model is nested in a matter of a minute with MindCUT. Moments later, the table is ready for new tasks.

Fejl i huden markeres, og modellen nestes i løbet af et minut med MindCUT. Få minutter efter er bordet klar til nye opgaver.

The Cradle Feeder with edge control ensures a stable unwinding. The material can then be cut.

Cradlefeederen med kantstyring sikrer en stabil fremføring. Herefter kan materialet skæres.

The cutting machine has replaced 1-2 full-time employees

Where many other furniture companies move production out of the country, Søren Lund Furniture takes pride in keeping it in Denmark, using Danish subcontractors and hiring locally.

In the past, finding workers for production was no problem – but now it is a different story. Young people are less interested in the manual production processes within the furniture industry, and especially people for manual hand cutting are hard to find. Once found, it can take several years for them to master the craft sufficiently. So for Søren Lund Furniture, the manual cutting process was becoming a serious bottleneck.

A person who cuts manually by hand must know each model and template to figure out how best to utilize the material. However, a cutting machine operator can simply select a model and let the machine handle the rest. With a minimum of training, everyone can learn to operate the cutter, making it very flexible.

Skæremaskinen har erstattet 1-2 fuldtidsansatte ansatte

Hvor mange andre møbelvirksomheder flytter produktionen ud af landet, gør Søren Lund Møbler en ære i at beholde den i Danmark, bruge danske underleverandører og ansætte i nærområdet.

Tidligere var det nemt at finde medarbejdere til produktionen – men i dag er det anderledes. Interessen for de manuelle processer i møbelproduktionen er ikke stor hos de unge, og det er en særlig udfordring at finde tilskærere. Tillige tager det flere år at uddanne en tilskærer, så for Søren Lund Møbler var den manuelle udskæring på vej til at blive en alvorlig flaskehals.

Hvor en tilskærer skal kende hver sofamodel, og vide hvordan skabelonerne skal placeres, kan en skæremaskine operatør nøjes med at vælge en model, og lade maskinen klare resten. Med minimum oplæring kan alle lære at betjene skæremaskinen, hvilket gør brugen af den meget fleksibel.

Digitization and backup of cutting templates

When you look around the production area, you see walls covered with cardboard templates that have been used to cut furniture manually. They have been continuously added throughout the years, and are indispensable to the production.

However, they are vulnerable to fire and theft. So, also here, there were significant benefits by switching to a digital cutter.

As part of the transition from manual to automatic cutting, the templates have been digitized. For this a Photo Digitizer from Zünd mounted on a separate table has been used. The software automatically generates a cutting curve from a photo of the template.

The moment they are digitized, they are available for the cutter and can be secured for future use.

As Søren Lund Furniture becomes more familiar with the Zünd cutter, new possibilities emerge. The plan is that the cutter, in addition to leather hides and textiles, can also be used for other jobs in the company.

Digitalisering og backup af skære-skabeloner

Kigger man rundt langs væggene i produktionshallen, hænger der skabelon efter skabelon i pap, som man har benyttet til at skære modeller ud fra. De er kommet til gennem mange år, og er helt uvurderlige for produktionen.

Men de er sårbare – både for brand og tyveri.

Også her var der store fordele ved at gå over til skæremaskine.

Som en del af overgangen fra manuel til automatisk skæring, er skabelonerne blevet digitaliset. Til det har de brugt en Photo Digitizer fra Zünd monteret på et separat bord. Her kan de tage billeder af deres skabeloner, hvorefter softwaren automatisk genererer en skærekurve.

I det øjeblik de er lagret digitalt, er de tilgængelig for skæremaskinen, og kan sikres for fremtidig brug.

I takt med at Søren Lund Møbler lærer skæremaskinen at kende, åbner der sig nye muligheder. Tanken er at maskinen foruden huder og tekstil, også skal skære andre opgaver i produktionen.

High quality, proximity, and fast support was essential

The idea of automating the cutting process have been in the making for a while and in July 2020 became a reality in cooperation with Zünd Skandinavien.

”A reason for choosing Zünd was the close proximity and good dialogue. Zünd managed to meet our requirements by presenting a convincing and complete high-quality solution for leather and textile, combined in one cutter. Also, we were able to test the cutter in Zünd’s Danish demo center in Odder, and experience for ourselves how it worked with the materials we use.

Together with Zünd, we chose a cutter- and software solution that suits our current needs and at the same time allows for an increase in capacity. In case our cutting needs increase significantly, the machine can be upgraded with an extra extension table and ‘offline nesting’ for increased productivity. So we are ready for the challenges of the future.”

Lotte Brath, production manager at Søren Lund Furniture explains.

The cutting machine is still relatively new to Søren Lund Furniture, and questions arise from time to time. For the operators, it is a great advantage with Danish support – both onsite and remote – and that Zünd is no further than an hour’s drive away if emergency service is required.

Høj kvalitet, nærhed og hurtig support var afgørende

Tanken om at skære møbler med en skæremaskine er noget som Søren Lund Møbler har haft oppe og vende nogle gange, og i juli 2020 blev det en realitet i samarbejde med Zünd.

”En af grundene til at valget fandt på Zünd var den tætte geografiske placering, og den gode dialog. Zünd kunne med overbevisning præsentere komplette kvalitetsløsninger for både læder- og tekstilskæring, der kunne kombineres i en og samme maskine, hvilket var netop hvad vi behøvede. Vi kunne se maskinerne og teste vores materialer i deres danske democenter.

I fællesskab med Zünd valgte vi et skæresystem, med tilhørende softwareløsning, der passede til vores aktuelle behov og samtidig gav mulighed for en kapacitetsforøgelse. Skulle vores skærebehov øges markant kan maskinen opgraderes med et ekstra forlængerbord og ’offline nesting’ for øget produktivitet. Så vi er klar til fremtidens udfordringer.”

Fortæller Lotte Brath, produktionschef ved Søren Lund Møbler.

Skæremaskinen er stadig forholdsvis ny for Søren Lund Møbler, og der opstår af og til spørgsmål. For operatørerne er det en stor fordel at kunne få lokal dansk support – både til nær- og fjernsupport, og at Zünd ikke er længere end en times kørsel væk, hvis behovet for akut service skulle dukke op.

VISIT SØREN LUND MØBLER