An Old Company With a Modern Soul

Lighting company LE KLINT is situated in Odense, Denmark, and has since 1943 produced designer-lamps. Well known foremost for advanced folded and pleated paper and plastic lamp shades, LE KLINT also works in other materials – glass, metal, and wood, and produces all kinds of lamps: Pendants, wall lamps, ceiling lamps, floor lamps, etc.

Creativity, beauty, and craftsmanship are in the center of everything LE KLINT does.

Even though LE KLINT is an old company, it has always understood and managed to renew and innovate while holding on to its core values: Beautiful Scandinavian design in quality materials with optimal lighting abilities. The range of products is constantly evolving and is regularly renewed and sorted. LE KLINT uses freelance designers to create new models and innovate their designs.

In addition to the factory in Odense, LE KLINT has a store in Copenhagen. They also sell lamps from their online store and deliver to stores primarily in Denmark, but also Northern Europe and Scandinavia.

En gammel virksomhed med en moderne sjæl

I Odense på Fyn ligger LE KLINT, som siden 1943 har produceret designlamper. De er først og fremmest kendt for lamper med avancerede plisserede og foldede skærme af papir og plast, men arbejder også med andre materialer – glas, metal og træ. LE KLINT producerer lamper af alle slags. Pendler, væglamper, loftslamper, standerlamper m.m.

Kreativitet, skønhed og godt håndværk er gennemgående i alt hvad LE KLINT laver.

Selv om LE KLINT er en gammel virksomhed, har den altid forstået at forny sig og samtidig holde fast i dens kerneværdier; Smukt skandinavisk design i gode materialer med en optimal belysningsevne. Sortimentet er under konstant udvikling og det bliver jævnligt udvidet og sorteret. LE KLINT bruger freelance designere til at skabe nye modeller og innovere deres designs.

LE KLINT har foruden fabrikken i Odense, også en butik i København. Herudover sælger de lamperne fra deres online webbutik og leverer til forhandlere primært i Danmark, Nord- og Vesteuropa, Skandinavien samt Japan og USA.

Production in Constant Development

Folding lampshades require expertise and in-depth knowledge of materials and techniques. When a series of products is mass-produced, die-cutting machines are mostly used. But for products that are under development, are in limited editions or are very large, they use Zünd Cutters.

LE KLINT bought their first Zünd digital cutter in 2005. A Zünd LR-1600 with conveyor feed and extension table for continuous production from a roll. An automatic sheet feeder was later added to the machine, when they introduced ”Swirl” – a new lamp-series, cut in thin plastic sheets.

Recently, they have expanded with a Zünd G3 XL-3200 with a conveyor feed and extension table. Both machines have cutting and creasing tools for processing thin plastic and paper materials for the lamps, but also for cutting custom packaging in cardboard, foam, and silicone.

En produktion i udvikling

Foldelamper kræver stor ekspertise og kendskab til materialer og teknikker. Når først en serie skal masseproduceres, bruger man ofte standse- og prægemaskiner – men for de produkter som er under udvikling eller bliver produceret i mindre oplag, bruger de Zünd skæremaskiner.

LE KLINT købte deres første Zünd skæremaskine i 2005. En Zünd LR-1600 med conveyorfremtræk og forlængerbord for kontinuerlig produktion fra rulle. Der blev senere tilføjet en automatisk arkføder til maskinen, da de introducerede en nye serie lamper, Swirl, der er udskåret i tynde plast ark.

For nyligt har de udvidet skæreafdelingen med en Zünd G3 XL-3200 med conveyorfremtræk og forlængerbord. Begge maskiner har skære- og prægeværktøjer for bearbejdning af tynd plast og papirmaterialer til lamperne, men også for pap til fremstilling af specialemballager.

Opportunities create opportunities, and digital cutters have few limitations

Lars Kirkebæk Madsen, production manager at LE KLINT explains.

”When you discover that your cutting machine can do much more than you initially had intended, you use it more and more. For instance, we now also cut packaging in cardboard and gaskets in silicone. Previously we bought these things ready-made. Every day, we evaluate what we need or things we miss, and our cutters are put to work.”

Muligheder skaber muligheder, og skæremaskinerne har kun få begrænsninger

Lars Kirkebæk Madsen, produktionsmanager hos LE KLINT fortæller.

”Det er sådan, når man får en skæremaskine, at man finder ud af at den kan mange andre ting end lige nøjagtigt det man forestillede sig, og så bruger man den mere og mere. F.eks. skærer vi nu også emballager i pap og pakninger i silikone. Noget som vi tidligere købte færdigt udefra. Hver dag bliver der kigget på hvad som mangler, og skæremaskinen bliver sat i gang.”

One machine became two …

“We bought our first Zünd cutter fifteen years ago. It was acquired primarily to produce oversized lampshades that were too large for our traditional die-cut machines. These are machines where you make a roller in brass, which then shapes all the lines.

Our traditional way of producing shades was also giving us developmental challenges, as we had to make a brass roller for each new shade, which was very expensive. Especially if you had to make changes and adjustments to the rollers.

We came across a digital cutter at our packaging supplier, and that was just what we needed! So we invested in one similar – a Zünd cutter.

It did not take long before we started using it for many other things as well. We found that instead of punching holes in the screens by hand, we could use the Zünd cutter. This is the reason why we bought one more cutter. We use it not only for development, not only for oversized shades – but for lots of other things as well. ”

En maskine blev til to…

”Vi købte vores første Zünd Skæremaskine for 15 år siden. Den blev primært købt til nogle meget store lampeskærme som vi ikke kunne lave på de traditionelle prægemaskiner. Det er maskiner hvor man laver en valse i messing, som så præger alle linierne.

Vi havde også udviklingsmæssigt nogle udfordringer, da man for hver ny skærm skulle lave en messsingvalse, hvilket var meget kostbart. Særligt hvis man var nødt til at lave ændringer og tilpasninger i valserne.”

Vi havde set en skæremaskine hos vores emballageleverandør, og det var lige hvad vi manglede – så vi investerede i én magen til – nemlig en Zünd cutter.”

Der gik ikke langt tid, så begyndte vi at bruge den til mange andre ting også. Vi fandt ud af at i stedet for at sidde og klippe huller i skærmene, kunne vi punche huller med skæremaskinen. Det er egentlig grunden til at vi har købt en cutter mere. Vi bruger den ikke kun til udvikling, ikke kun til de store skærme – men til masser af andre ting også.”

Fast execution for more creativity

“When we work with designers, we are now able to produce models based on their drawings in short time, so our employees can start folding, and we can decide on adjustments. In a single work-day, we can create several variants of a new design – and quickly decide on the further course.

This was virtually impossible in the past. For each new idea or design, a brass roller had to be made by hand. Now it just requires that we have a digital drawing so that we can create a new product.”

Optical camera to control markings in the crease-lines

“Some of LE KLINT’s lampshades, e.g. Caleo, have markings printed in the crease-lines. It creates a beautiful effect but requires very precise creasing. We plan to use the new optical camera for this. It can correct for minor tolerances, and ensure that the cutter creases precisely in the print”

Precision above all!

“The old machine creases at a steady, constant pressure. The new one can adjust the pressure according to given parameters, and this is something we intend to use much more. It means a lot that we have the same uniform creasing when we subsequently have to fold the lampshades. When we talk adjustments, it is in tenths of a millimeter – that is not a lot. It does not take much before the thin, delicate material is cut through or becomes difficult to shape. ”

Reliability and a stable production

“Our Zünd machines are in use every day.

We have a good collaboration with Zünd Skandinavien who are very responsive whenever we need their assistance. Generally, the machines just keep running, so it has been very limited with how much service we have needed.”

Hurtig eksikvering giver mere kreativitet

”Når vi har designere på besøg, kan vi forholdsvis hurtigt lave en model ud fra deres tegninger, og medarbejderne kan komme i gang med at folde. Vi kan så sammen beslutte om der skal justeres en smule. På en enkelt arbejdsdag kan vi få lavet flere varianter af et nyt design – og hurtigt beslutte os for det videre forløb.

Det var stort set umuligt tidligere, hvor der enten skulle præges ved håndkraft eller der skulle laves en messingvalse. Nu kræver det bare at vi har en digital tegning for at vi kan få skabt et nyt produkt.”

Optisk kamera til at styre markeringer i præglinier

”Nogle af LE KLINTs lampeskærme, f.eks. Caleo, har markeringer printet i præglinierne. Det giver en smuk effekt, men kræver en meget præcis prægning. Det vil vi gerne bruge det nye optiske kamera til. Den kan nemlig korrigere for nogle forskellige små tolerencer der kan være i trykket inden den præger.”

Præcision fremfor alt!

”Den gamle maskine kører med et fast, konstant tryk. Den nye kan selv justere trykket efter givne parametre, og det er noget som vi har tænkt os at benytte os meget mere af. Det betyder rigtigt meget at vi har den samme ensartet prægning når vi efterfølgende skal folde lampeskærmene. Når vi taler justeringer er det i tiendedele millimetre – altså meget, meget små og fine. Der skal nemlig ikke meget til, før det tynde materiale bliver ødelagt eller bliver svært at formegive. ”

Driftsikkerhed og stabil produktion

”Vores Zünd maskiner kører hver dag. Vi har et godt samarbejde med Zünd Skandinavien. De er hurtige til at reagere hvis vi har noget som skal klares. Vi oplever at maskinerne bare kører, så det er begrænset hvor meget service vi har haft brug for. De er meget driftsstabile.”

VISIT LE KLINT HERE